Logo

Bestuur en directie

College van Bestuur

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de stichting SCO Delft e.o. behoren. Het college van bestuur bestaat uit één persoon. De functie van bestuurder wordt vervuld door drs. R.D. (Robert) Lock. 

Directie

De beleidsvoorbereiding vindt plaats in nauwe samenspraak met de directeuren van het primair en voortgezet onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. De schooldirecteuren zijn op schoolniveau integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het bovenschools beleid en het per school vastgestelde schoolplan. De directies van de scholen leggen verantwoording af aan het college van bestuur.