Logo

Bestuur en directie

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de stichting SCO Delft e.o. behoren. 

De beleidsvoorbereiding vindt plaats in nauwe samenspraak met de algemeen directeur primair onderwijs, de twee directeuren voortgezet onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. De schooldirecteuren zijn op schoolniveau integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het bovenschools beleid en het per school vastgestelde schoolplan. De directies van de scholen leggen verantwoording af aan het college van bestuur.

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit één persoon. De functie van bestuurder wordt vervuld door drs. J.S. (Jogchum) Zijlstra.

Algemene directie

De algemene directie bestaat uit:

 • M.H. (Mariëlle) Tobé-Snijder
  directeur bedrijfsvoering
 • Drs. J. (Judith) Rook
  algemeen directeur primair onderwijs
 • Drs. S. (Simon) Belder
  directeur mavo, havo, vwo
 • C. (Charles) Barto
  directeur beroepsgerichte leerwegen