Logo

Maatschappelijke Raad

Ten behoeve van de bewaking van de grondslag en het te voeren beleid van de stichting heeft de raad van toezicht ter advisering een maatschappelijke raad benoemd. De maatschappelijke raad vervult een klankbordfunctie en geeft het college van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke thema’s.

In de maatschappelijke raad hebben leden zitting die vertegenwoordiger zijn van relevante maatschappelijke groeperingen en die een afspiegeling zijn van de belanghebbenden van de stichting. De leden hebben kennis van en inzicht in lokale en landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk en het functioneren van de stichting. De raad is zodanig van samenstelling dat de leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ieder lid van de maatschappelijke raad beschikt over een specifieke achtergrond, deskundigheid en vaardigheid die een verantwoorde en inhoudelijke discussie over de maatschappelijke taak van de stichting mogelijk maakt.

De maatschappelijke raad bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. J.G. (Jeroen) Noordzij
  • H. (Herma) van Venetiën – Saarloos
  • A. (Arnold) Vroomans
  • Mr. drs. B.T. (Bart) Withaar, secretaris
  • R.A. (Rob) van Woudenberg, voorzitter

De officiële benoeming van de maatschappelijke raad heeft plaatsgevonden in november 2013. Er geldt een zittingstermijn van vier jaar waarbij de mogelijkheid bestaat vanuit de maatschappelijke raad een lid voor te dragen voor de raad van toezicht.